PiczCrazy's - ShareX - Desktop Image Uploader

Download ShareX here and install it to your computer.

Installation

After downloading the installer and completing the installation you need to configure it to work with PiczCrazy. We have two methods for adding PiczCrazy as the preferred hosting service to ShareX. We'll just go with the easy one for the sake of this quick guide.

Step 1

  • Launch ShareX
  • In the left sidebar menu click on: Destinations -> Destination Settings -> Chevereto (number 6 from top) and insert the following URL in the "Upload URL" field:


- For the "API key" field insert this:


Step 2

  • To enable our custom uploader go back to the first left side menu and click: Destinations -> Image Uploader: Custom Image Uploader -> Chevereto
  • Congratulations! You have now added PiczCrazy to ShareX! For more information on what ShareX can do, click here
Sửa hoặc chỉnh cỡ bất kì ảnh nào bởi nhấp vào xem thử
Sửa bất kì ảnh nào bởi chạm vào xem thử
Bạn có thể thêm nhiều ảnh nữa từ máy tính của bạn hoặc thêm địa chỉ ảnh.
Đang tải lên 0 ảnh (0% Hoàn tất)
Danh sách đang được tải lên, nó có thể mất đôi chút thời gian để hoàn thành.
Upload xong rồi!
Đã tải nội dung lên . You can tạo album mới with the content just uploaded.
Đã tải nội dung lên .
You can tạo album mới with the content just uploaded. You must tạo tài khoản or đăng nhập to save this content into your account.
No ảnh have been uploaded
Có lỗi xảy ra, hệ thống không thể xử lý yêu cầu vừa rồi của bạn.
    Lưu ý: Một số ảnh không được upload. xem tiếp
    Chọn thông báo lỗi để biết thêm chi tiết.
    JPG PNG BMP GIF WEBP 16 MB